Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden                                                                          

 

Artikel 1 Algemeen

1.      De algemene voorwaarden gelden voor de bedrijven die onderdeel zijn van Progress Events B.V., KvK nummer 08134502. Dit betreft onder andere; Bedrijfsuitjes Groningen, Vrijgezellenfeest Groningen, Uitjes Groningen, Rondvaart in Groningen, Café de Toeter, Café het Catshuys, Rockin Ludina Brewery, Bierfestival Groningen, Grachtenfestijn Groningen, Quiz-vragen.nl, Showshakers, Open Nederlandse Quiz Contest en bockbiertocht.

2.      De algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle vormen van overeenkomsten (schriftelijk, digitaal en mondeling), waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de service/dienst van Progress Events B.V.

3.      Onder “opdrachtgever” wordt verstaan: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en al dan niet handelt namens een bedrijf dan wel uit hoofde van zijn/haar beroep.

4.      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Progress Events B.V. waarbij voor de uitvoering ervan derden dienen te worden betrokken.

5.      Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6.      Indien aangegeven is dat een minimum aantal deelnemers vereist is, houdt dit in dat het totaalbedrag voor het minimum aantal deelnemers berekend wordt.

7.      Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Progress Events B.V. en opdrachtgever zullen in voorgelegde situaties in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

8.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

9.      Indien Progress Events B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Progress Events B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1.      Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.      Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.      De door Progress Events B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.      De offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze onjuist of niet volledig zijn, volgt een aanpassing in de hoofdcalculatie of volgt er een nacalculatie.

5.      Progress Events B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.      Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Progress Events B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Progress Events B.V. anders aangeeft.

7.      Een samengestelde prijsopgave verplicht Progress Events B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8.      Bij borrels in Café Het Catshuys geldt een minimale omzet van € 450 aan drankjes, tenzij anders wordt afgesproken. Wanneer dit bedrag niet wordt gebruikt voor drankjes wordt er een zaalhuur berekend tot een bedrag van € 450, tenzij anders wordt afgesproken.

Artikel 3 Orderbevestiging

1.      De order is bevestigd zodra er vanuit de wederpartij een akkoord is gegeven, schriftelijk of digitaal. Hierbij accepteert de wederpartij de opdrachtgever te zijn en aansprakelijk/verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de overeenkomst.

2.      Progress Events B.V. zal/kan overgaan in de voorbereiding/uitvoering van de overeenkomst zodra er aan Progress Events B.V. een akkoord/bevestiging voor de opdracht wordt gegeven door de opdrachtgever. 3.Bij het bevestigen van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden van Progress Events B.V.

Artikel 4 Totstandkoming, duur, beëindiging en wijziging overeenkomst

1.      De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Progress Events B.V.

2.      De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.      Progress Events B.V. en de opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

4.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Progress Events B.V. de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

5.      Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Progress Events B.V. zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.      Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Progress Events B.V. de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

7.      Indien een vast honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Progress Events B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Progress Events B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

8.      Progress Events B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Progress Events B.V. kunnen worden toegerekend.

9.      Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Progress Events B.V.

zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

1.      Progress Events B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de gemaakte afspraken uitvoeren.

2.      De opdrachtgever gaat akkoord met de huisregels van Progress Events B.V. en de opdrachtgever zal deze in alles respecteren.

3.      Progress Events B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.      Progress Events B.V. heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.

5.      Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Progress Events B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt betaald, is Progress Events B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

6.      Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Progress Events B.V. het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.      De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Progress Events B.V.

8.      Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Progress Events B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Huisregels Progress Events B.V.

1.      Sociale hygiëne en veiligheid staan te allen tijde centraal en worden strak nageleefd door Progress Events B.V.

2.      Vormen van discriminatie, seksuele intimidatie of andere ongewenst toespelingen worden niet getolereerd.

3.      Het gebruik van soft- en/of harddrugs is ten strengste verboden.

4.      Overmatig alcoholgebruik en/of drankmisbruik wordt niet getolereerd.

5.      Het personeel is bevoegd om een gast geen alcoholhoudende dranken meer te schenken/serveren indien diens gedrag naar het oordeel van het personeel een verstoring van de sociale hygiëne en/of schending van de huisregels veroorzaakt of kan veroorzaken.

6.      Aan minderjarigen wordt geen alcohol geserveerd, ook niet onder het toezicht van de ouders/verzorgers. Legitimatie is verplicht te tonen in geval van twijfel bij het personeel.

7.      Alleen het aangewezen personeelslid van Progress Events B.V. is het aanspreekpunt voor mogelijke klachten of onduidelijkheden.

8.      Enige vorm van vernieling of beschadiging van eigendommen van Progress Events B.V. door een of meer gasten wordt verhaald op de opdrachtgever, geadresseerde van de offerte.

9.      Progress Events B.V. is niet aansprakelijk voor het ontvreemden, zoekraken of beschadigen van de eigendommen van de gasten.

10.   Het is verplicht de veiligheidsinstructies van het dienstdoende personeel op te volgen. Het personeel en de organisatie streven maximale veiligheid na, maar is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel.

11.   Het is aan de beoordeling van het personeel of huis- en/of gedragsregels geschonden worden of in het gedrang komen.

12.   Het personeel is bevoegd bij één of meerdere malen waarschuwen van het niet naleven van de huisregels de overeenkomst per direct te ontbinden en de desbetreffende dienst of het product te staken.

13.   Aan het niet naleven van huis- en/of gedragsregels zijn directe consequenties verbonden. In het geval van dergelijke consequenties zal er geen restitutie van boekingsgelden plaatsvinden en dienen niet voldane betalingen volledig afgelost te worden, waaronder boekingskosten en consumptiekosten van het gehele programma. 

Artikel 7 Annulering

1.      De opdracht dient schriftelijk geannuleerd te worden door de opdrachtgever.

2.      Bij annulering meer dan 21 dagen voor de uitvoeringsdatum, wordt door Progress Events B.V. € 25,00 administratie- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.

3.      Bij annulering binnen 21 tot 14 dagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 25% van het overeengekomen bedrag, met een minimum van € 25,00, in rekening gebracht.

4.      Bij annulering binnen 14 tot 7 dagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 50% van het overeengekomen bedrag, met een minimum van € 25,00, in rekening gebracht.

5.      Wordt de opdracht binnen 7 dagen voor de uitvoeringsdatum, geannuleerd, dan brengt Progress Events B.V. de volle 100% van het overeengekomen bedrag in rekening.

6.      Indien de opdrachtgever in gebreke is met zijn/haar afspraak, kan Progress Events B.V. de opdracht per direct annuleren.

7.      Progress Events B.V. heeft het recht om de opdracht ter plekke en per direct te annuleren in het geval van calamiteiten of het schenden van de huisregels.

8.      In geval van slecht weer tijdens buitenactiviteiten zorgt Progress Events B.V. voor een alternatief programma. Indien de opdrachtgever vanwege het weer besluit om niet deel te nemen aan de buitenactiviteit én niet wil deelnemen aan een alternatief programma, dan worden de kosten van de buitenactiviteit wel in rekening gebracht.

9.      De kosten van alternatieve programma’s zijn gelijk aan de kosten van de originele buitenactiviteit. Indien het alternatief een eigenlijke hogere kostprijs heeft, wordt dit verschil door Progress Events B.V. opgevangen.

Artikel 8 Wijzigingen van de overeenkomst

1.      Indien blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende en/of verkeerde informatie heeft gegeven, waardoor Progress Events B.V. wordt genoodzaakt dit te corrigeren, verrekent Progress Events B.V. de mogelijke kosten in de nacalculatie.

2.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst/opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal dit verrekend worden in de nacalculatie.

3.      Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Progress Events B.V. de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4.      De opdrachtgever kan tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opdracht het aantal deelnemers wijzigen. Het aantal personen dat een week voor aanvang bekend is bij Progress Events B.V. zal minimaal berekend worden.

5.      De opdrachtgever kan tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang eventuele dieet wensen doorgeven. Progress Events B.V. zal hier rekening mee houden. 

Artikel 9 Betaling

1.      De opdrachtgever machtigt Progress Events B.V. om het totaalbedrag eenmalig automatisch af te schrijven. De opdracht tot het incasseren van dit totaalbedrag zal door Progress Events B.V. binnen 7 dagen na het plaatsvinden van het evenement aan de bank worden gegeven. Indien er geen machtiging wordt gegeven dient het totaalbedrag uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement voldaan te zijn op IBAN NL60 INGB 0677 2679 75 t.n.v. Progress Events B.V. Incasso is alleen mogelijk indien de opdrachtgever beschikt over een Nederlands IBAN nummer en voldoende saldo.

2.      Het honorarium en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.      Het honorarium en/of tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.      Indien niet uitdrukkelijk een honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Progress Events B.V.

5.      Van alle bijkomende kosten zal Progress Events B.V. tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de opdrachtgever kunnen worden berekend.

6.      Indien Progress Events B.V. bij het sluiten van de overeenkomst een vast honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Progress Events B.V. gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, ook wanneer het honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

7.      Indien Progress Events B.V. het voornemen heeft het honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

8.      Indien de verhoging van het honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

     1–         de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Progress Events B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;

     2-         de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst        redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

     3-         Progress Events B.V. alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

     4-         bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.

9.      De opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.

10.   Progress Events B.V. zal de opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of het tarief in kennis stellen. Progress Events B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

11.   De dranken en/of hapjes die genuttigd worden op de dag zelf en die niet worden afgerekend ter plaatse, worden geïncasseerd met dezelfde machtiging als de machtiging van de activiteit.

12.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Progress Events B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.   Bij beschadiging, breuk en/of vermissing van inventaris, barattributen, glaswerk of elk ander eigendom van Progress Events B.V. wordt de reparatie en/of aanschaf in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

14.   De opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

15.   Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

16.   Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

17.   In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Progress Events B.V.

en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Progress Events B.V. onmiddellijk opeisbaar.

18.   Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

19.   Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Progress Events B.V. in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

20.   De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

1.      Progress Events B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

     1–        opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt

     2-        na het sluiten van de overeenkomst Progress Events B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt

     3-        opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te bieden voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2.      Voorts is Progress Events B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van den aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.      Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Progress Events B.V. op de opdrachtbever onmiddellijk opeisbaar. Indien Progress Events B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.      Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

5.      Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Progress Events B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.      Indien Progress Events B.V. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Progress Events B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

7.      Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Progress Events B.V. geleden schade.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1.      Progress Events B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemers(s) tijdens of ten gevolge aan de activiteit.

2.      De klant is gehouden het materiaal dat door Progress Events B.V. beschikbaar gesteld wordt, op correcte en gepaste wijze te behandelen. Dit betekent dat indien er na afloop van de activiteit schade is aan het door Progress Events B.V. beschikbaar gestelde materiaal, dit onder de aansprakelijkheid van de klant valt en dat de herstelkosten en andere mogelijke kosten daaraan gerelateerd in rekening worden gebracht.

3.      Progress Events B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Progress Events B.V. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

     1–         materiële schade aan de eigendommen van de opdrachtgever;

     2-         redelijke kosten, die opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

     3-         redelijke kosten, die opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

     4-         redelijke kosten, die opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

4.      Progress Events B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever.

5.      Progress Events B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Progress Events B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Progress Events B.V. kenbaar behoorde te zijn.

6.      Progress Events B.V. verstrekt bij de huur van electrosloepen en bootjes instructies en regels die dienen te worden ondertekend door de Wederpartij teneinde te voorkomen dat de Wederpartij enig lichamelijk letsel oploopt gedurende de vaart. Indien de Wederpartij zich niet aan deze instructies en regels houdt kan Progress Events B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade dan wel letsel dat hieruit voortvloeit.

7.      De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Progress Events B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8.      Progress Events B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

9.      Progress Events B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of tijdens het nuttigen van eet- en drinkwaren bij één van de bedrijven van Progress Events B.V. In geval van schade dient contact te worden opgenomen met de partij die het product heeft aangeleverd en/of geproduceerd, bijvoorbeeld de leverancier.

10.    Deelname aan arrangementen en/of activiteiten is op rekening en voor risico van de opdrachtgever. Progress Events B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die de opdrachtgever en/of deelnemers lijden, waaronder letselschade en gevolgschade begrepen, behoudens opzet of grove schuld van Progress Events B.V. en diens ondergeschikten.

11.    Indien de opdrachtgever gebruik maakt van een electrosloep dan wel een ander vaartuig zonder schipper, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade, het verlies en/of inbeslagname van het vaartuig ontstaan gedurende de periode waarin het vaartuig ter beschikking is gesteld aan de opdrachtgever. Progress Events B.V. is daarnaast in geen geval aansprakelijk voor de door de opdrachtgever door gebruik van enig vaartuig veroorzaakt schade aan zichzelf of aan derden, met inbegrip van letsel- en overlijdensschade.

12.    Indien Progress Events B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Progress Events B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Progress Events B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Progress Events B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.

13.    De opdrachtgever dient de schade waarvoor Progress Events B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Progress Events B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

14.    Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Progress Events B.V. vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 12 Overmacht

1.      Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Progress Events B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Progress Events B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.      Progress Events B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Progress Events B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.      Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Progress Events B.V. in redelijkheid niet van de opdrachtgever mag worden verlangd.

5.      In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6.      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.      Indien Progress Events B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Progress Events B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Garanties

1.      Progress Events B.V. garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

2.      De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

3.      Indien de verrichte dienst niet voldoet aan de garantie, zal Progress Events B.V., na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstel.

4.      Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, en voorrijkosten, voor rekening van de opdrachtgever.

5.      Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Progress Events B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

6.      De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Progress Events B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 14 Onderzoek en reclame

1.      De Opdrachtgever is gehouden de dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

2.      Zichtbare en niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de dienst schriftelijk aan Progress Events B.V. gemeld te worden.

3.      Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

4.      De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de opdrachtgever Progress Events B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 15 Vrijwaring

1.      De opdrachtgever vrijwaart Progress Events B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

2.      Indien Progress Events B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Progress Events B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Progress Events B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 16 Verjaringstermijn

1.     Voor alle vorderingen jegens Progress Events B.V. en de door Progress Events B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

1.      Progress Events B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2.      Progress Events B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht

Artikel 18 Privacy en cookies

1.      De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan Progress Events B.V. verstrekt, zal Progress Events B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2.      Progress Events B.V. handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Progress Events B.V. zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

3.      De opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

4.      Bij het bezoeken van de website kan Progress Events B.V. informatie van de opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

5.      De informatie die Progress Events B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

6.      Progress Events B.V. mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

7.      Progress Events B.V. mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

8.      Het is Progress Events B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

9.      Progress Events B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

10.   De opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

11.   De opdrachtgever gaat akkoord dat Progress Events B.V. de opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 19 Wijziging algemene voorwaarden

1.      Progress Events B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.      Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

3.      Progress Events B.V. zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4.      De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

5.      Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 20 Toepasselijk recht

1.Op elke overeenkomst tussen Progress Events B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Vindplaats

1.Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 08134502 .

Contactgegevens

Quiz-vragen.nl
Turfsingel 12-14
9712 KP Groningen

Tel: 050 – 721 09 02
Mail: info@quiz-vragen.nl